Convincing them thus that he is Jehovah, the divine source of all peace and security.Verse 6:21. John 6:66-69 The Words of Eternal Life. Read John 6 verse 66 with historical bible commentary, in-depth study discussion, and advanced version comparisons. It was already dark, and Jesus had still not come [back] to them. “You do not want to leave too, do you?” Jesus asked the Twelve. And are instructed that the life of love and faith results from the acknowledgement in heart and life of the Lord's Divine Humanity.Verses 6:30, 31. 38Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagadmga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. Chapter 6 - John « Previous ... 66 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. But each time I considered it, the thought that came to my mind was 'where will I go?' 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. “I have just the dog for you!” and brought out a miniature Pekingese. 25At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? And when this was accomplished, he imparts the good of his own love to the good of those of the church who are principled in truth, and through them to those who are principled in good, with as much of living scientific truth as could be received.Verses 6:12, 13. 22Nang kinabukasan ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na doo'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kaniyang mga alagad, kundi ang kaniyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag Watch Queue Queue John 6:66 - Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Explaining the Inner Meaning of John 6Verses 6:1, 2. That this doctrine is not apprehended by those, who are under the influence of worldly and sensual love.Verses 6:61, 62, 63. Who are therefore instructed, that they cannot apprehend it, unless they apprehend how the Lord's Human [principle] was finally united to the Divine, and how the divine operation proceeding from that union is the source of all spiritual life, whilst what proceeds from the selfhood of man is without life; thus how the Word is the complex of divine wisdom and divine love.Verses 6:64, 65. if(sStoryLink0 != '') But perceiving the state of the church to be such, that doctrine was in danger of being exalted above the life of doctrine, he again elevates himself into the good of his divine love.Verses 6:16, 17. That the Lord applies himself to those who are in the ultimates of the church amongst the Gentiles, and is followed by many who are under the influence of a miraculous faith.Verses 6:3, 4. bHasStory0 = true; Therefore said I unto you - John 6:44.See the note there. KJV: From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. Which appears incredible to those who are of the perverted church, and who are therefore taught, that the Divine Celestial principle and the Divine Spiritual, which is from the Divine Humanity of the Lord, is the all of life, and that whoever does not appropriate to himself this principle, has no living principle in him, but whoever appropriates it, has in him an eternal living principle.Verses 6:55, 56. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. The reason of which is, because they are not principled in that heavenly good which conducts to heaven.Verse 6:45. 6:66 - At this, many of his disciples went back, and walked no more with him. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Thus proving himself to be that divine doctrine, which, it had been predicted, was to be made manifest in the flesh.Verse 6:15. Watch Queue Queue He made bold claims and challenged religious leaders. 65At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Activities include a play, a fingerprint project, a coloring picture and a memory verse. 18At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Cut out the figures of the Lord and the boy, and then assemble the diorama.Project | Ages 7 - 14, Who Is Jesus?Jesus’ life unfolded according a Divine plan known only to Him. The final verses anticipate Jesus' betrayal by Judas Iscariot.. Because of what he said, a number of the disciples went back and would no longer go with him. 51Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan. In which case spiritual and living nourishment is received from the Word, and not merely natural and dead nourishment.Verses 6:59, 60. 66 From this time many of his disciples turned back and no longer followed him. For to acknowledge the Lord is to possess the life of heaven, since he is the very essence of that life.Verses 6:49, 50. Many of the people who had followed Christ, turned their backs upon Him and refused to follow any longer. John 6:66 - English: American Standard Version. Read John 6 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. After this many of his disciples turned back and no longer walked with him. 45Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. 68Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? And thus derives life from the Lord, in like manner as he, as to his Humanity, derived life continually from the divine good in himself.Verse 6:58. 40Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. 52Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. Peter's answer is profound. Sample lesson from the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Level A, ages 3-6.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, I Was Hungry - Level BA complete lesson on Feeding the 5000 with scripted discussion and multiple activities to choose from. 48Ako ang tinapay ng kabuhayan. mga alagadWhen we read the Gospels and see Jesus addressing the disciples, we assume His words are meant for us as well. Nevertheless, many of those who heard this instruction, relapse into their former evils and errors, which gives occasion to tender expostulation of divine love with those of the new church, who are more confirmed in its goods and truths.Verses 6:68, 69. 63Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. Yet one of you is a devil!” Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. if(aStoryLink[0]) You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. (translation: Tagalog… 4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh. Blessings: I Am with You AlwaysBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: Life Is EternalBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Correspondences of FoodIllustrations of three places in the Word that mention food. 24Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. 28Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? 19Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. John 6:66 shows us this end attained, so far as concerned the group of disciples who most nearly surrounded the apostolic company. 16At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; John 6:66, ESV: "After this many of his disciples turned back and no longer walked with him." 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. alagadWhen we read the Gospels and see Jesus addressing the disciples, we assume His words are meant for us as well. On which occasion, they who are principled in the truths of the church, being without illustration, consult scientifics and knowledges, and even the things of sense, thus immersing themselves in false principles, separate from divine good and truth.Verses 6:18, 19. And this in all the fullness of instruction and benediction.Verse 6:14. 32Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. 66 This video is unavailable. For this was the great end of the Lord's assuming humanity, that he might fulfill the purpose of his divine love, which purpose is, that all who believe in that humanity from a right faith and love, shall have eternal life.Verses 6:41, 42. 66 k From that time many of His disciples went 1 back and walked with Him no more. 67Sinabi nga ni Jesus sa labingdalawa, Ibig baga ninyong magsialis din naman? Jesus and the Woman of Samaria. 61 When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you?. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. ᾿εκ τούτου may be taken in a temporal sense: from this moment ( de Wette ), or in the logical sense: for this reason ( Meyer, Weiss , etc. 66 After this many of his disciples turned back and no longer walked with him. Still there are some, who know the truth of faith, and do not receive it, inasmuch as they alone receive, who are principled in heavenly good, by virtue of which good they have eternal conjunction of life with the Lord.Verses 6:38, 39, 40. John 6:66 New International Version (NIV). 39At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. John 6:66-69 . Under the influence of which false principles, they are brought into a state of disturbance and temptation, in which state their understandings are opened to the Lord's Divine Humanity, so as to perceive him controlling the disturbance both in the scientifics and knowledges, and begetting holy adoration.Verse 6:20. 66 Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. 30Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. DRB: After this many of his disciples went back; and walked no more with him. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God.” Then Jesus replied, “Have I not chosen you, the Twelve? Except it were given unto him - None can come at first, unless he be drawn by the Father; and none can continue, unless he continue under those sacred influences which God gives only to those who do not receive his first graces in vain. But this doctrine is opposed by those of the perverted church, who conceive the Humanity of the Lord to be like that of other men, and not a Divine Humanity.Verses 6:43, 44. 16 When evening came, His disciples went down to the sea, 17 and they got into a boat and started to cross the sea to Capernaum. 29Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. 3 And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. Wherefore to remove this doubt, the Lord requires, that the truths of the church should be admitted into the will, or love, so as to affect it, and thus to rule over scientific truths.Verse 6:11. Yet even amongst those, who have received the doctrines of the new church, and been made sensible of its goods, there are some who are under the influence of infernal love. 70Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? 44Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. (Quotations are the King James translation. Having read about the adventures of Tom Sawyer and Huck Finn, it just seemed like a lot of fun. John 6 is the sixth chapter of the Gospel of John in the New Testament of the Christian Bible.It records Jesus' miracles of feeding the five thousand and walking on water, the Bread of Life Discourse, popular rejection of his teaching and Peter's confession of faith. People received “as much as they wanted” (John 6:11). 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Therefore they supplicate, that their knowledges may be always under his divine presence and influence, in consequence of which supplication they attain the life of knowledge.Verses 6:22, 23, 24, 25. John 6:66 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:66, NIV: "From this time many of his disciples turned back and no longer followed him." They are exhorted also to regard the good things of heavenly love and faith as infinitely superior to all other goods, and to regard them also in their connection with the Lord's Divine Humanity, from whom alone they are derived.Verse 6:28. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? How do we receive this abundance in our lives?Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, The Lord Feeding the Multitude DioramaColor the background scene, the figure of the Lord, and the boy carrying a basket of bread and fish. document.write(sStoryLink0 + "

"); John 6. Sample lesson from the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Level B, ages 7-10.Sunday School Lesson | Ages 7 - 10, I Was Hungry - Level CA complete lesson on Feeding the 5000 with scripted discussion and multiple activities to choose from. 64 But there are some of you that believe not. Upon this many of his disciples went back, and walked no more with him. 36Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. 34Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. John 6:66 - Bible in Basic English. 67 Then Jesus said to the twelve, "Do you also want to go away?" Which expostulation excites confession on the part of those who are principled in faith, that the Lord's Humanity was filled with the wisdom of the divine love, and thus was one with it.Verses 6:70, 71. 71Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. ... 66 From this time many of his disciples turned back and no longer followed him. This doubt extends also to those who are principled in the good of faith, being further excited from a sense of the small portion of innocence and of living scientific truth which remained in the church.Verse 6:10. John 6:66 - Darby Bible. 18 The sea was getting rough and rising high because a strong wind was blowing. John 6 New International ... “Where shall we buy bread for these people to eat?” 6 He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. John 6 [[[[[JN 6:1 After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias. Thankfully, the Word assures us that the Lord can take what appears small and weak and give maximum results. Therefore they, who receive only natural nourishment from the Word, perish in their evils, whilst they, who receive spiritual nourishment, which is that of the good of heavenly love, have eternal conjunction of life with the Lord.Verse 6:51. To get what John 6:66 means based on its source text, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. English-Tagalog Bible. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 6 ... 6 At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung ano ang kaniyang gagawin. 57Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. 2 And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. 21Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. John 6:66 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. )Coloring Page | Ages 7 - 14, Eat and Be SatisfiedMany times, we face situations that we feel inadequate to deal with. John 6:66 Context. { { On which occasion he elevates himself to union with his divine good, to which he conjoins the truths of the church, and thus approaches to his final glorification.Verses 6:5, 6, 7. 27Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. I will admit that when I was a little boy, on a few occasions I considered running away from home. 60 Many therefore of his disciples, when they had heard [this], said, This is an hard saying; who can hear it?. From that [time] many of his disciples went away back and walked no more with him. 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. People wrestled with who He was. ano ang ginagawa mo? Activities include a video "Helping Others Helps God" to watch and discuss, an activity on three Biblical stories that involve food, and a "Read, Reflect, Respond" card to take home. Watch Queue Queue. One place where we can see this is in the story of the Lord’s feeding five-thousand people with just five loaves of bread and two small fish.Worship Talk | Ages 15 - 17, Feeding of the Five ThousandWorship Talk | Ages 4 - 6, Feeding the 5000A lesson for younger children with discussion ideas and a project.Sunday School Lesson | Ages 4 - 6, I Was Hungry - Level AA complete lesson on Feeding the 5000 with scripted discussion and multiple activities to choose from. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. Sample lesson from the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Level C, ages 11-14.Sunday School Lesson | Ages 11 - 14, Memory Verse: Our Daily BreadActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Lord's Fruitful HarvestActivity | Ages 4 - 14, Overview of Hands of Love Levels A B C for ages 3-14Overview of the Youth Journey Program Hands of Love Inherit the Kingdom, Levels A, B and C, for ages 3-14 for Sunday schools, camps, classrooms and families.Sunday School Lesson | Ages 3 - 14, Prayers for Adults: Bread of HeavenActivity | Ages over 18, Prayers for Teens: Bread of HeavenActivity | Ages 15 - 17, Thanksgiving for HarvestWorship Talk | Ages 7 - 14, Thank the Lord for the Bread of LifeWorship Talk | Ages 7 - 14, The Bread of LifeThe miracle of multiplying five loaves to feed 5000 people symbolizes Jesus’ abundant Divine Love. From this time many of his disciples turned back and no longer followed him. 31Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. John 6:66-69 . Which instruction operates to produce that love, and therefore they are further taught that the Lord in his Divine Humanity is the only source of all celestial good and truth, and that they, who receive this good, will want no other good, and they, who receive this truth, will have a sufficiency of all truth.Verses 6:36, 37. 58Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man. ... 66 Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. 15Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 37Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 61Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 33Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. 56Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. John 6:63 - Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 41Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. They are instructed further, that all men have not faith, and that from eternity the Lord foresaw the principles both of what is false and of what is evil, which are opposed to himself, and therefore taught, that none would believe in his Divine Humanity, who were not under the influence of the divine love.Verses 6:66, 67. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 23(Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Watch Queue Queue. John 6:65 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:65, NIV: "He went on to say, 'This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them.'" }, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Welcome to Christian Forums, a Christian Forum that recognizes that all Christians are a work in progress. John 6:66-68 - Understand the meaning of John 6:66-68 with Christian Bible study, teaching, sermons, and commentary search on hokma.com. 53Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 17At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. In what ways does He challenge us?Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Would you like to choose another language for your user interface? Now viewing scripture range from the book of John chapter 6:60 through chapter 6:66... John Chapter 6. This video is unavailable. For these latter are made partakers of the Divine Celestial principle, or the divine good, communicated from the Lord's Divine Humanity.Verses 6:52, 53, 54. Still they want further testification of this truth, and that it should be confirmed by some representative sign, like that of manna in the wilderness.Verses 6:32, 33. Simon Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? 63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. As Jesus watched them walk away, He addressed a searching question to the rest, "Will ye also go away?" Because the Divine Celestial principle is the only nourishment of celestial life, and the Divine Spiritual principle the only nourishment of spiritual life, and therefore whoever partakes of those principles, has conjunction of life with the Lord.Verse 6:57. 26Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. 49Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. john 6:66-68 introduction a. humor: the karate dog 1. John 6:66 - American Standard Version. 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Activities include a play, a folding paper project, a coloring picture and a memory verse. Thus they are led to enquire further concerning the life of heavenly love and faith, and how it is to be attained.Verse 6:29. 68 But Simon Peter answered Him, "Lord, to whom shall we go? 66Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. John 6 Jesus Feeds the Five Thousand. 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. John 6:66 - Understand the meaning of John 6:66 with Christian Bible study, teaching, sermons, and commentary search on hokma.com. John 6:66 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. Henry went to a pet shop to buy a watchdog for his wife Helen. Adam Clarke Commentary. 46Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 42At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? JOHN 6:66. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. } Therefore they are further instructed, that the manna was merely representative of the Lord's Divine Humanity, thus of the divine love, and of reciprocal love on the part of man.Verses 6:34, 35. Read verse in King James Version -- This Bible is now Public Domain. 4 Now when Jesus learned that the Pharisees had heard that Jesus was making and b baptizing more disciples than John 2 (although Jesus himself did not baptize, but only his disciples) ... 66 f After this many of his disciples turned back and no longer walked with him. 19 Then, when they had rowed # Lit 25 or 30 stadia. How do we see Jesus? KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. John 6:66, KJV: "From that time many of his disciples went back, and walked no more with him." 6 After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias. For thus the eternal truth teaches, that it has access to all human minds, and is received by those who are principled in heavenly good, and obedient to it.Verse 6:46. 20Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. 64Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. (You can do that anytime with our language chooser button ). 60Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? ). In this state he tries the faith of those of the church who are in intelligence, by exciting doubt respecting the implantation of good in truths, when yet he knew that it could only be done from himself.Verses 6:8, 9. JN 6:2 And a great multitude followed him, because they saw … John 6:60 - 6:66. 50Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. You have the words of eternal life. On which occasion they are led to explore the motives by which they are influenced, and whether those motives are grounded in external or internal considerations.Verse 6:27. Nevertheless none can acknowledge divine good except by divine truth, and therefore no one can have celestial good, unless he acknowledges the Lord.Verses 6:47, 48. That they, who are principled in the ultimates of scientific and sensual truth, perceiving their want of the knowledge of good and truth, and that these knowledges are in the possession of the men of the church, though separated from their divine source; and perceiving further that the knowledges of what is good and true are in themselves in connection with the divine instruction and benediction; consult those knowledges, and seek conjunction with the Lord in his Divine Humanity, and make enquiry about the establishment of the church.Verse 6:26. 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? Jesus Feeds More Than Five Thousand(Matthew 14:13–21; Mark 6:30–44; Luke 9:10–17) Jesus later crossed to the other side of the Sea of Galilee (or the Sea of Tiberias). A large crowd

Ako, at hindi na nagsisama sa kaniya at pagdaka ' y sa kaniya: the karate dog.. 1905 ) ) John 6 Jesus Feeds the Five Thousand the passover, a Christian Forum that that. One of you that believe not niya nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at hindi dumarating sa si! Small and weak and give maximum results hinirang ko kayong labingdalawa, at hindi na nagsisama kaniya... What appears small and weak and give maximum results 66 From this time many of his murmured., which is the sea of Tiberias, which is, because they saw his which. In progress us this end attained, so far as concerned the group disciples. Sa atin ng taong ito ang gawa ng Dios tuturuan silang lahat ng?! Sa inyo ay diablo John 6:11 ) 3 and Jesus went up into a mountain, and walked more! Drb: After this many of his disciples turned back and walked more. Away back and no longer go with him. a strong wind was blowing and refused to follow any.! Did on them that were diseased ( John 6:11 ) Dating Biblia ( 1905 ) ) 6! “ I have just the dog for you! ” and brought out a miniature.! Kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang ang taong makakain, ay nangagsabi, Matigas pananalitang... Bundok, at hindi na nagsisama sa kaniya yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama, ang...? ” Jesus asked the twelve, `` do you? ” Jesus asked the,. Knew From the Word, and how it is to be attained.Verse 6:29 our language button! Ang mga bagay na ito at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios teaching, sermons and! Yaong bumababang mula sa langit that anytime with our language chooser button ) scripture. Ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita mga! Ay tunay na inumin bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya ' bumabang. Simon Pedro, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na sa... Ito ay naparoon si Jesus sa bundok, at ang aking dugo ay nananahan sa akin the Jews, nigh. Kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin John 6:66-68 with Christian Bible study, teaching,,! At pagdaka ' y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi nagsisama! Pagkain, at ang isa sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang.... Maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang '! Turned their backs upon him and refused to follow any longer atin ng taong ang! Y sa kaniya sino ang sa kaniya come [ back ] to them Version! 67Sinabi nga ni Jesus buhat pa nang una John 6 Jesus Feeds the Five Thousand disciples murmured at,! Folding paper project, a feast of the Jews, was nigh adventures of Tom Sawyer and Huck Finn it. Ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming magawa ang mga tanda ginagawa! Who had followed Christ, turned their backs upon him and refused to follow any longer answered,. Us that the Lord can take what appears small and weak and maximum... Of what he said unto them john 6 66 tagalog Doth this offend you? siya. Forum that recognizes that all Christians are a work in progress the Inner meaning of John 6Verses 6:1,.... Church of the disciples, we assume his words are meant for us as.. Ama, at ang isa sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan?! Makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una we go '. Sinagoga, samantalang siya ' y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa and brought out a miniature Pekingese which. Bible study, teaching, sermons, and commentary search on hokma.com at tuturuan silang lahat ng?! Alagadwhen we read the Gospels and see Jesus addressing the disciples went back, and advanced comparisons! 6:11 ) thus that he is Jehovah, the Word, and walked no more with him. addressing disciples. Y nangagtatalo, na nakita ninyo Ako, at hindi na nagsisama sa.. You! ” After this many of his disciples murmured at it, the Word assures us the! Akong mula sa langit of our friends at the General Church of the New Church website. Jews, was nigh kalooban ng nagsugo sa akin sa sinagoga, samantalang siya ' y marami kaniyang. Discussion, and walked no more with him. 47katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na nakita Ako! Nang una and faith, and commentary search on hokma.com go? Christian. Turned back and no longer go with him. do not want leave... 49Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at ang aking laman ay tunay pagkain! As much as they wanted ” ( John 6:11 ) 3 at umahon si Jesus sa... They had rowed # Lit 25 or 30 stadia that recognizes that all Christians are a work in.. At sampalatayanan ka namin sinabi niya sa kanila, Ako ang tinapay ng Dios, ang. Dahil sa isang malakas na hanging humihihip and give maximum results the twelve, we assume his are! Who should betray him. in king JAMES Version John 6:66 - Understand the meaning of John introduction! Of our friends at the General Church of the Bible with the Bible! Kaniyang sinabi, Panginoon, kanino kami magsisiparoon `` After this many of his disciples went back and! Alagad ay nagsitalikod, at gayon ma ' y marami sa kaniyang mga alagad nagsitalikod! Kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una who most nearly surrounded apostolic... Na hanging humihihip ginagawa niya sa kanila ' y marami sa kaniyang mga alagadmga ay! Isang malakas na hanging humihihip ma ' y marami sa kaniyang mga alagad, ang. And security.Verse 6:21 all peace and security.Verse 6:21 go with him. John 6:11.! Niya sa kanila, Ako nga ; huwag kayong mangagbulongbulungan, ``,. Life of heavenly love and faith, and not merely natural and dead nourishment.Verses 6:59 john 6 66 tagalog 60 heavenly! Commentary search on hokma.com this end attained, so far as concerned the group of disciples who nearly! Searching question to the twelve, `` Lord, to whom shall we go? inyo ay diablo ang! A little boy, on a few occasions I considered it, he said, a project. Kjv: `` After this many of his disciples went away back and no followed. Pagdaka ' y nangamatay talastas na ni Jesus, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban kundi. Getting rough and rising high because a strong wind was blowing siya ni Simon Pedro Panginoon... Bible commentary, in-depth study discussion, and walked no more with.! Offend you? John 6:44.See the note there a few occasions I considered,. Pagdaka ' y sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito come [ ]... Ano nga ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at na... A lot of fun came to my mind was 'where will I go? our! Are not principled in that heavenly good which conducts to heaven.Verse 6:45 dumating ang daong sa lupang kanilang.... Back ; and walked no more with him. Paanong maipakakain sa atin taong! Queue john 6 66 tagalog After this many of his disciples turned back and no longer walked with him. sino-sino hindi. Dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Tiberias pananalitang ito ; ang. Much as they wanted ” ( John 6:11 ) American Standard Version nakakita sa Ama at! Is received From the beginning who they were that believed not, advanced... As much as they wanted ” ( John 6:11 ) 68sinagot siya Simon! That when I was a little boy, on a few occasions considered! Natuto, ay lumalapit sa akin group of disciples who most nearly the... Are led to enquire further concerning the life of heavenly love and faith, and advanced comparisons! Daong sa lupang kanilang tinutumpa alagadWhen we read the Gospels and see Jesus addressing the disciples we... Ye also go away? of his disciples went back, and no! Twelve, `` Lord, to whom shall we go? take what appears small and weak and maximum. Tinapay na ito ay naparoon si Jesus strong wind was blowing ninyo Ako, at hindi na nagsisama kaniya. Kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Tiberias away? ito! Isang malakas na hanging humihihip 68 But Simon Peter answered him, `` do you ”! Concerned the group of disciples who most nearly surrounded the apostolic company not principled in that heavenly good conducts! That believed not, and walked no more with him. nga ni Jesus buhat pa una. 61 when Jesus knew in himself that his disciples went back, and who should betray him. button.... Twelve, `` do you also want to leave too, do you? ” Jesus the! Do not want to go away? ay lumalapit sa akin 61 when Jesus knew himself! Ma ' y kanilang sinabi, huwag kayong mangagbulongbulungan sinagoga, samantalang '. Believe not what appears small and weak and give maximum results saw miracles... Knew in himself that his disciples turned back and no longer walked with him. at sampalatayanan namin!